Вчителям хореографії


«Затверджено»

Наказ від «_____»__________№______

Директор школи ___________________
О.І.Панов
«______»______________

ІНСТРУКЦІЯ З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № ____
Вчителя хореографії


1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Дія інструкції поширюється на всі підрозділи навчального закладу.
Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності вчителя хореографії в навчальному закладі.
1.2. Інструкція встановлює порядок безпечного ведення робіт на робочому місці  в приміщеннях, на території навчального закладу та інших місцях, де працівник виконує доручену йому роботу
1.3. Інструкція з охорони праці  є обов’язковою для виконання відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів «Про працю»  України. За невиконання даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
1.4. Адміністрація навчального закладу здійснює  страхування працівника від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі ушкодження здоров'я працівника на виробництві, він має право на відшкодування заподіяної йому шкоди. Відшкодування здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відповідно до чинного законодавства.
1.5. Перед призначенням на роботу працівник навчального закладу повинен пройти  медичний огляд. Для своєчасного виявлення і лікування хронічних захворювань працівники не рідше за один раз на рік підлягають плановому обстеженню. На кожного працівника навчального закладу заводиться санітарна книжка встановленого зразка.
1.6. Всі працівники (загальних професій) навчального закладу періодично, один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці яке проводиться у вигляді складової частини безпеки життєдіяльності. Перевірка знань  працівників навчальних закладів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться за нормативно – правовими актами з охорони праці, санітарної, пожежної, безпеки тощо, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.
1.7. Всі новоприйняті працівники повинні пройти вступний інструктаж. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці а також у наказі про прийняття працівника на роботу. Після цього проводиться остаточне оформлення новоприйнятого працівника, і направлення його до місця роботи.
1.8. До початку роботи, безпосередньо на робочому місці, кожен новоприйнятий на роботу працівник, повинен пройти первинний інструктаж з охороні праці. Всі працівники загальних професій проходять повторний інструктаж не рідше за один раз на 6 місяців. Результати інструктажу фіксуються в журналі інструктажів на робочому місці.
1.9. Працівник навчального закладу зобов'язаний дотримуватись  правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати режими праці і відпочинку.
1.10. Під час роботи жінок забороняється їх залучення до підіймання і переміщення речей , маса яких перевищує встановлені для гих граничні норми.
1.11.На робочому місці можуть бути такі небезпечності:
- падіння під час занять в залі хореографії, під час переміщення працівника по території та в приміщенні закладу;
- ураження відлітаючими предметами;
- ураження електрострумом;
- термічні та хімічні опіки у разі пожежі.
1.12. Уразі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформлюються розпорядження чи інші документи, працівник повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.
1.13. Працівник навчального закладу повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) та мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги.
1.14. Балетмейстер ЦДЮТ повинен знати і дотримуватися правил особистої гігієни. Перед початком роботи і після перерв в роботі необхідно мити руки з милом.  Взуття, одяг повинні відповідати вимогам хореографії, бути зручним в користуванні  і мати охайний вигляд.
1.15. Балетмейстер ЦДЮТ несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання правил безпеки життєдіяльності визначені інструкціями, наказами, розпорядженнями, вказівками вищестоящого керівника.
2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.
2.1. Оглянути своє робоче місце,  зал хореографії з метою усунення  виявлених небезпечних для життя та здоров’я факторів.
2.2. Ознайомитися із станом безпеки життєдіяльності в групі (класі) (відсутність небезпечних та шкідливих виробничих факторів на робочому місці): перевірити справність жердин; перевірити дотримання протипожежного режиму в приміщенні де проводяться  заняття.
2.3. У разі виявлення порушень або несправностей, вжити заходів щодо їх усунення, а за потреби – повідомити  завідуючого ЦДЮТ,  керівника навчального закладу, або особу яка його замінює.


3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПIД ЧАС РОБОТИ.
3.1. Виконуйте роботу згідно зі своїми функціональними обов’язками  дотримуючись вимог діючих iнструк¬цiй з безпеки життєдіяльності на робочому мiсцi .
3.2. При проведені занять з хореографії, дотримуватися правил безпеки життєдіяльності у залах хореографії. Користуйтесь тільки справним обладнанням (жердини меблями,  тощо).
3.3. Пiд час організації та проведенні екскурсій, туристичних походів, культпоходів у театр та кінотеатр дотримуватись вимог діючих в закладі інструкцій з  правил безпеки.
3.4. Балетмейстеру ЦДЮТ забороняється без розпорядження керівника закладу виконувати роботу яка не передбачена обов’язками визначеними в посадових інструкціях.
3.5. Якщо трапився нещасний випадок з працівником навчального закладу необхідно:
терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити в разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
повідомити про те що сталося,  керівництво закладу та вимагати розслідування у відповідності до діючого Положення;
зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.
3.6. Уразі нещасного випадку з учнем школи, потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосереднього керівника навчального закладу, який зобов’язаний:
терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потерпілому,  у разі необхідності - його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
повідомити батькам потерпілого (особі, яка представляє його інтереси);
зробити запит висновку з лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;
до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події  (якщо це не загрожує життю і  здоров’ю тих, хто оточує і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.
3.7. Запобігайте проникненню в навчальний заклад сторонніх осіб під час навчально–виховного процесу.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ.
4.1.Перевірте своє робоче місце.
4.2. Відімкніть від електромережі електрообладнання.
4.3. Вимкніть освітлення.
4.4.Закрийте вікна.
4.5.Перевірте справність телефонного зв’язку, наявність ключів від хореографічного залу, наявність засобів пожежогасіння.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації балетмейстер повинен негайно вивести з-під її дії своїх вихованців та повід¬омити відповідні органи і керівника навчального закладу. Вжити заходи для усунення небезпеки.
5.1.1. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електро¬обладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після вмикання напруги електромережі, яка відповідає нормам,
5.1.2. У разі витікання газу в газовій мережі перекрити головний кран газу. Викликати аварійну службу газу і сповістити керівника навчального закладу.
5.1.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати аварійну службу водока¬налу і сповістити керівника навчального закладу.
5.1.4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:
• вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до пла¬ну евакуації, у разі потреби звернутися по допомогу до інших пра¬цівників;
• негайно повідомній пожежну охорону за телефоном 01;
• сповістити керівника навчального закладу чи особу, яка його замі¬щує;
• приступити до ліквідації загоряння відповідно до інструкції з пожеж¬ної безпеки в дошкільному закладі.
5.1.5. У разі травмування дітей або працівника навчального закладу необхідно надати першу долікарську допомогу і як¬найшвидше відправити потерпілого до медпункту або у разі необхідності викликати швидку допомогу.
Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випадків.
При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську допомогу потерпілому. Контроль за організа¬цією надання першої долікарської допомоги, наявністю та комплектністю аптечок, справністю пристосувань та засобів надання першої допомоги, а також навчання учасників навчально-виховного процесу покладається на медичних працівників та адміністрацію навчального закладу.
Схема послідовності дій при наданні першої долікарської допо¬моги:
1. Вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок.
2. Вибрати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпе¬чує спокій.
3. Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо).
4. Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не пору¬шені функції життєво важливих органів.
5. Розпочати проведення необхідних заходів:
•  зупинити кровотечу;
•  зафіксувати місце перелому;
• вжити реанімаційних заходів (оживлення): штучне дихання, зо¬внішній масаж серця;
•  обробити ушкоджені частини тіла.
6. Одночасно з наданням долікарської допомоги необхідно викли¬кати швидку допомогу або підготувати транспорт для відправки по¬терпілого до найближчої медичної установи.
7. Повідомити адміністрацію навчального закладу про те, що тра¬пилось. Важливо знати обставини, за яких сталася травма, умови, які спонукали до її виникнення, та час, годину і навіть хвилини, особли¬во, коли потерпілий втратив свідомість.
У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання, та зовнішній масаж серця і викли¬кати за телефоном 03 швидку медичну допомогу.


Інструкцію склав: ____________________

Погоджено: ______________________

«Затверджено»

Наказ від «_____»__________№______

Директор школи ___________________
О.І.Панов
«______»______________

ІНСТРУКЦІЯ З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № ____

З ПРАВИЛ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ
ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ
У хореографічному класі

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.    Правила   безпеки   під   час   проведення   занять   з   хореографії (далі   —   Правила) поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час організації та проведення
занять з хореографії    в загальноосвітніх навчальних закладах системи освіти України (далі—навчальних закладах) незалежно від форм власності.
1.2.Уроки, заняття в гуртках повинні проводитися тільки вчителем хореографії або особами, які мають належну освіту та кваліфікацію.
1.3.До занять з хореографії допускаються учні, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань щодо стану здоров'я.
Учні, які не пройшли медичний огляд, до уроків хореографії не допускаються.
Учні, тимчасово звільнені від занять, повинні бути присутніми на уроках хореографії. При цьому можливе залучення їх учителем до навчального процесу. Тимчасове звільнення від уроків з хореографії допускається з дозволу медичного персоналу школи.                                                                                               
Після хвороби учню необхідно взяти дозвіл на відвідування уроків хореографії у лікаря.
1.4.  На уроках з хореографії учні повинні бути в спеціальній танцювальній формі
та взутті.
1.5.У приміщенні школи слід мати аптечку з набором медикаментів, перев'язувальних
засобів і приладь, інструкцію щодо надання першої долікарської допомоги у разі травм та пошкоджень.
1.6.У приміщеннях комплексу на видному місці повинен бути розміщений план евакуації учнів на випадок пожежі згідно з НАПБ В.01.050-98/920 «Правила пожежної безпеки для закладів,
установ і організацій системи освіти України». У ньому має передбачатись виведення учнів з території та усіх приміщень і місць проведення занять з фізкультури і спорту, в тому числі з усіх допоміжних приміщень.
1.7.Для запобігання травматизму під час занять з хореографії слід дотримуватись
таких вимог:
— виконувати хореографічні вправи тільки в присутності вчителя або його помічника.
1.8.  Учням забороняється приносити в хореографічний зал сторонні речі та предмети.
Особливо це стосується отруйних, вибухонебезпечних, легкозаймистих речовин, сірників, петард,
лазерних указок тощо.
1.9. З метою запобігання пожежі, забороняється користуватися відкритим вогнем
(сірники, свічки, бенгальські вогні тощо )
1.10. В хореографічному залі необхідно забезпечити санітарно-гігієнічні вимоги (вентиляція,
робота душових, питний режим, наявність миючих засобів тощо).
2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЗАНЯТЬ
2.1.  Одягни хореографічну форму та взуття.
2.2.  Викопуй тільки ті вправи , які передбачені завданням або задані вчителем.
2.3.  Уважно ознайомся із змістом завдання та порядком виконання танцювальних
рухів.
2.4. Без дозволу вчителя учням забороняється заходити і перебувати у хореографічному залі. Не дозволяється приносити речі, які не потрібні на уроці або заважають його проведенню.
3. УЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ПОПЕРЕДИТИ ВЧИТЕЛЯ:
1) про наявність документів про звільнення після хвороби;
2) про погане самопочуття;
3)    про травмування під час уроку.
4. ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ
4.1.      Під час навчального процесу забороняється:
  порушувати правила для учнів;
  порушувати встановлений вчителем порядок виконання вправи;
  виконувати будь-які дії без вказівки та дозволу вчителя;
•        заколювати одяг брошками, голками. Перед початком уроку необхідно зняти всю
біжутерію, годинник;
•       приводити в хореографічний зал сторонніх осіб без дозволу вчителя;
•         порушувати   вимоги   правил  пожежної безпеки,  залишати  без  нагляду   ввімкнені
електронагрівальні прилади, обладнання;
виконувати вправи без хореографічного одягу;
учням без учителя знаходитися в хореографічному залі під час перерви;
захаращувати шляхи евакуації;
заповнювати зал понад установлену норму ;
забивати наглухо або захаращувати двері запасних виходів із хореографічного залу.

4.2.Під час занять з хореографії, дотримуйтеся правил особистої гігієни.
4.3.Не відволікайтесь самі й не відволікайте інших учнів сторонніми розмовами.
4.4.Під час виконання окремих вправ дотримуйтесь відповідних, затверджених в
установленому порядку, інструкцій з правил безпечного виконання цих вправ.
4.5.Учні зобов'язані підтримувати чистоту та порядок у хореографічному залі, роздягальнях.
5. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАНЯТЬ
5.1 Перевдягнися , приведи себе в порядок. Виконай вказівку вчителя.
5.2. З хореографічного залу виходь з дозволу вчителя.

6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ
6.1 У випадку поломки обладнання негайно припиніть виконання вправ та повідомте про те, що сталося вчителя.
6.2. У разі травмування (поранення, опіки тощо) або при недомаганнях припиніть заняття та повідомте вчителя.
6.3 У разі інших аварійних ситуацій - порив опалення, водогону, вимкнення електроенергії в вечірній час тощо, - чітко виконуйте всі вказівки вчителя.2 комментария:

  1. Цього року в нашій гімназії ввели години хореогафії, тому дуже дякую за матеріал на вашому блозі!

    ОтветитьУдалить
  2. Спасибі. Мені якраз це і потрібно.

    ОтветитьУдалить